Política de qualitat


El Centre Geriàtric Les Forques té implantat un model de qualitat basat en el model de qualitat ISO 9001-2008.

El Centre Geriàtric Les Forques és un centre dedicat a l’atenció residencial i de centre de dia per a les persones grans. Compta amb 60 places de residència concertades amb la Generalitat, 14 places de residència privades acreditades i 15 places privades acreditades de centre de dia.

El centre ha optat per aplicar un model de gestió de qualitat total que contempla de manera integral les necessitats dels nostres residents i les seves famílies i que pretén donar resposta a diferents nivells (preventiu, curatiu, rehabilitador i assistencial). Per dur-ho a terme s’han establert objectius de qualitat i es compta amb indicadors per facilitar-ne el control, seguiment i millora de l’atenció que prestem. 


Les línies bàsiques d’actuació de la nostra política de qualitat són:

 • Satisfer les necessitats dels nostres residents i dels seus familiars.
 • Model de RRHH basat en:
  - L’empoderament.
  - Motivació.
  - Formació.
  - Conciliació de la vida laboral i familiar.
  - Treball en equip.

 • Model d’atenció integral als nostres residents fonamentat en:
  - Respecte als drets de la persona, a la seva dignitat, intimitat i privacitat.
  - Atenció biopsicosocial.
  - Continuïtat assistencial i integració en el seu entorn.
  - Atenció interdisciplinària.
  - Atenció Centrada en la Persona ( ACP ).
   
 • Capacitat dels comandaments per dur a terme el model de qualitat mitjançant la implicació de tots els professionals que treballen al centre i aconseguir la millora contínua.


Per dur-les a terme es treballa d’acord a una visió global, tenint en compte el context biològic (clínic i funcional), psicològic, social i ambiental, amb una atenció flexible i personalitzada orientada a millorar la situació de dependència i el seu benestar subjectiu. Garantir l’adaptació de les cures en funció a la persona a la que van destinades, doncs això és la premissa d’una cura justa.

El Centre Geriàtric Les Forques es compromet a mantenir aquesta política de qualitat complint els requisits establerts, millorant el nostre Sistema de Gestió, mitjançant revisions periòdiques del mateix i garantint-ne l’adequació a les exigències dels nostres residents i les seves famílies i a l’entorn de la geriatria, en constant evolució.